Patricia Seppälän säätiö Apurahat Hakeminen Hakulomake Fulbright Grant Myönnetyt apurahat Yhteystiedot Patricia Seppälä På svenska
 

Patricia Seppälän säätiön säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on suomeksi Patricia Seppälän säätiö sr ja ruotsiksi Patricia Seppäläs stiftelse sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön ensisijaisena tarkoituksena on tukea lehtikuvaajien opetusta ja koulutusta ja edistää lehtikuvauksen, valokuvaustekniikan ja valokuvankehityksen aloilla tapahtuvaa ja erityisesti mediatekniikkaan ja viestintään keskittyvää kehitystä, tutkimusta ja sovellutusta, sekä tukea alan tieteellistä ja teknistä kehitystä Suomessa ja seurata valokuvaustyön kaupallisia ja aatteellisia virtauksia.

Säätiö toimii myös kansanvaltaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, mielipiteenvapautta, kehitystä ja henkistä ja taloudellista hyvinvointia edistävän journalismin hyväksi.

Stipendien, rahapalkintojen, avustusten ja muun jaettavan taloudellisen tuen suuruuden ja sääntöjen mukaisen tarkoituksen määrää säätiön hallitus, ja tukea jaetaan hallituksen harkinnan mukaan joko sitä hakeville tai hallituksen harkinnan mukaan hakemuksettakin.

Toimintaa voidaan harjoittaa myös Suomen ulkopuolella.

3 § Miten tarkoitusta on toteutettava

Tarkoituksensa saavuttamiseksi säätiö voi

  1. avustaa valokuvaajia, lehtikuvaajia ja lehtimiehiä apurahoja, rahapalkintoja ja avustuksia jakamalla sekä edistää välittömiä tai välillisiä keinoja käyttäen säätiön tarkoituksen mukaista opetusta, koulutusta, tutkimusta ja kehitystä muilla tukitoimenpiteillä,
  2. toimia säätiön tarkoitusta edistävän opetuksen ja koulutuksen aikaansaamiseksi,
  3. hankkia hallintaansa ja omistukseensa tarkoituksensa toteuttamisen kannalta tarpeellista omaisuutta,
  4. toteuttaa tarkoitusta kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

4 § Hallituksen jäsenten lukumäärä, asettamistapa ja toimikausi

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksella tulee olla säätiön laatuun ja laajuuteen nähden riittävä taloudellis-hallinnollinen asiantuntemus.

Hallitus täydentää itse itseään. Jäsenen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Toimikausi päättyy viimeistään jäsenen täyttäessä 75 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pysyvästi estyneen jäsenen tilalle valitaan uusi, jos hallituksen jäsenmäärä on alle viisi (5).

5 § Kutsu

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenelle vii¬meistään 7 päivää ennen kokousta. Tarkemmasta kutsutavasta päättää hallitus.

Mikäli kokouksessa on tarkoitus käsitellä sääntömuutosta tai säätiön purkamista taikka sulautumista toiseen säätiöön, on tämä aina kutsussa erikseen mainittava ja kutsu on lähetettävä kirjallisena hallituksen jäsenille vähintään 30 päivää ennen kokousta.

6 § Päätösvaltaisuus; pöytäkirja

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksesta on viivytyksettä laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja ainakin yksi hallituksen tehtävään valitsema jäsen.

7 § Asiamies; toimihenkilöt

Asiamiehen ja muut säätiön juoksevien asioiden hoitamisen kannalta tarpeelliset toimihenkilöt ottaa ja vapauttaa hallitus, joka myös määrää heidän tehtävänsä ja palkkionsa. Asiamiehen tulee omata säätiön laatuun ja laajuuteen nähden riittävä taloudellis-hallinnollinen asiantuntemus ja olla Suomessa asuva Suomen kansalainen.

8 § Hallituksen jäsenille suoritettavat palkkiot ja korvaukset

Hallituksen jäsenille maksetaan tavanomainen korvaus hallitustyöskentelystä ja matkakustannuksista. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten ja asiamiehen pysäköintikulut heidän asioidessaan säätiön toimistolla säätiön toiminnan hyväksi.

9 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen määräämällä tavalla se tai ne säätiön toimihenkilöt, joille hallitus on antanut siihen oikeutuksen.

10 § Hallituksen vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. hyväksytään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
  2. päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta kulumassa olevaksi vuodeksi,
  3. määrätään tilintarkastajien palkkion ja hallituksen jäsenten kokouspalkkion suuruus,
  4. valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet,
  5. valitaan yksi KHT-tilintarkastaja ja yksi KHT-varatilintarkastaja.

11 § Tilikausi; tilinpäätös; tilien ja hallinnon tarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava heti vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa toukokuun loppuun mennessä.

Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus rekisteröitäväksi rekisteriviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava viipymättä päättämään tarvittavista toimenpiteistä.

12 § Ilmoitukset viranomaisille

Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (vuosiselvitys) sekä ilmoitukset hallituksen jäsenten ja edustajien vaihtumi¬sesta rekisteröitäväksi rekisteriviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

13 § Sääntöjen muuttamisesta ja säätiön purkamisesta

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä sitä kannattaa ja sääntömuutokselle saadaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mahdollisesti edellyttämä vahvistus.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14 § Varojen käyttö säätiön toiminnan päättyessä

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, säätiön varat käytetään säätiön tarkoituksen mukaisesti.