Avainsana: Airin Bahmani

Kuinka kuvata kriisialueilla?

Kuinka kuvata kriisialueilla?

Kuinka kuvata konfliktialueilla haavoittuvaisessa asemassa olevia ryhmiä? Entä minkälaisia merkityksiä valokuvien esittäminen voi saada, kun ne esitetään kuvattaviin yhteisöihin nähden täysin toisenlaisessa yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa yhteydessä?

Kysymykset konflikti- ja kriisikuvien luomista mielleyhtymistä, humanitaarisen representaation kuvastosta sekä kärsimystä välittävien kuvien merkityksistä muodostavat mutkikkaan aihekokonaisuuden, jonka kohtaan työssäni. Kuvilla voidaan parhaimmillaan koskettaa, lisätä myötätuntoa, empatiaa ja tietoisuutta, mutta kuvat voivat myös vahvistaa globaalia hierarkiaa, pönkittää ihmisryhmien välisiä valta-asemia ja toimia kyynisen mielipidevaikuttamisen välineenä. Tutkijatohtori Noora Kotilainen onkin kirjoittanut osuvasti, että vaikka kuvat vaikuttavat käsityksiin ympäröivästä maailmasta muovaten katsojiensa ajatuksia omasta ja muiden asemasta globaalissa järjestyksessä, kärsimyksen kuvien käyttö kyseenalaisten poliittisten tarkoitusperien legitimoimisessa on samaan aikaan yleistä.

Isiksen vankeudesta vapautuneet äiti ja tytär, 2015.

Olen joutunut alati miettimään yllä mainitsemiani seikkoja kuvatessani kriisi- ja konfliktialueilla. Olen työskennellyt toimittajana sekä valokuvaajana Iranissa, Irakissa, Libanonissa, Israelissa, miehitetyillä palestiinalaisalueilla sekä Turkissa. Myös nyt käynnissä olevat projektini suuntautuvat tulevina vuosina Irakiin ja muualle Lähi-itään.

Vuosina 2015-2016 kollegani Bruno Jäntin kanssa toteuttamani laaja haastattelututkimushanke dokumentoi Isis-järjestön suorittamaa jesidien joukkotuhoa ja orjuuttamisoperaatiota Irakissa. Keräsimme aineistoa Syyrian sotaa käsittelevää tietokirjaamme varten. Haastattelimme Isiksen vankeudesta vapautuneita jesidejä Dohukin ja Suleimanian läheisyydessä sijaitsevilla pakolaisleireillä. Keräämämme aineisto oli karmivaa: joukkoteloituksia, orjuuttamista, seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä sekä lapsiin kohdistuvaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa sekä manipulaatiota. Kaikesta tästä olivat haastateltavamme selvinneet.

Syyrian sotaa käsittelevää tietokirjaamme varten keräsimme myöhemmin lisää aineistoa haastattelemalla Syyriasta Libanoniin paenneita pakolaisia. Osa Libanonissa tapaamistamme syyrialaisista oli paennut hallinnon heihin kohdistamaa poliittista vainoa, osa opposition ja osa molempien. Myös aiemmin Iranissa, Turkissa sekä miehitetyillä palestiinalaisalueilla toteuttamani hankkeet ovat oikeastaan kaikki käsitelleet ihmisoikeus- ja vähemmistökysymyksiä.

Sissit partioimassa, 2016.

Into kuvaamiseen onkin syntynyt halusta vaikuttaa ja lisätä tietoisuutta alueen tapahtumista, sillä monet Lähi-itää koskevat aiheet näyttäytyvät kohtuuttoman mutkikkaina täältä katsottuna. Kokonaiskuvan hahmottaminen monissa konflikteissa hautautuu usein yksityiskohtia tulvivaan uutisointiin esimerkiksi yksittäisistä iskuista tai sodan käänteistä. Sota- ja konfliktialueilla sekä yhteiskunnallisesti hauraassa asemassa olevia kuvatessa kuvien rinnalle tarvitaankin usein kokonaisvaltaisesti tapahtumia taustoittavaa tietoa.

Kuvatessa on pakko pystyä kohtaamaan vino liuta hankalia ja vaativia kysymyksiä. Miten kuvallistaa hirvittäviä ihmisoikeusrikkomuksia konfliktialueilla kuvattavia kunnioittaen ja syyllistymättä epä-älyllisiin yksinkertaistuksiin tai siihen, että sulloo kuvattavat henkilöt tai ilmiöt johonkin ennalta määrättyyn muottiin? Konfliktialueilla tai yhteiskunnallisesti hauraassa asemassa olevia kuvatessani olenkin ennen muuta pyrkinyt erottamaan toisistaan taiteen tekemisen ja dokumentoinnin. Useimmissa projekteissani kuvat ovat olleet osa dokumentaatiota ja täydentäneet tekemääni empiiristä tutkimusta. Tarkoituksenani on tehdä tutkimisen ja dokumentoinnin kautta oikeutta kyseessä oleville epäkohdille – eikä niinkään se, että pyrkisin valjastamaan haastateltavat, kuvattavat ja tutkimani aiheet edistämään omaa taiteellista ilmaisuani.   

Taideyliopiston Kuvataideakatemian taidehistorian ja -teorian professori Anita Seppä onkin tuonut esiin, että kuva on monimutkainen kulttuurinen vuorovaikutussuhde, jossa risteävät useat eri osatekijät, kuten esittämistavat, kuvan ottajan erityispiirteet, kulttuuriset järjestykset, erilaiset tekniset välineet sekä vastaanottajien muuttuvat tavat lukea kuvaa.

Irakin vuoristossa, 2018.

Airin Bahmani on iranilaistaustainen ihmisoikeus- ja vähemmistökysymyksiin keskittynyt valokuvaaja, tietokirjailija ja toimittaja. Bahmani on työskennellyt Iranissa, Irakissa, Libanonissa, Turkissa, Israelissa ja miehitetyillä palestiinalaisalueilla sekä Irakin, Iranin ja Turkin kurdialueilla. Bahmani julkaisi 2018 yhdessä Bruno Jäntin kanssa tietokirjan Syyrian sota. Demokratiatoiveet diktatuurin ja islamismin ristitulessa (Tammi). Keväällä 2019 Bahmanin kuvat projektista Yhdenvertaisia vuorilla olivat mukana Poliittisen valokuvan festivaalin näyttelyssä Suomen valokuvataiteen museossa. Näyttely on auki 26.5.2019 saakka.

Artikkelin aloituskuva: Jesidityttö, 2015.

Neljäs Poliittisen valokuvan festivaali on Mahdollisuus

Neljäs Poliittisen valokuvan festivaali on Mahdollisuus

Maaliskuussa käynnistyvä Poliittisen valokuvan festivaali (PVF) kysyy: Miten toimia? Miten ihmiset voivat elää planeetalla tasapainossa muiden elollisten olentojen kanssa? Mitä pitäisi tehdä, kun usko ongelmien ratkaisuun poliittisen päätöksenteon avulla on hiipunut ja raja parlamentaarisen vallan ja globaalin taloudellisen vallan välillä hämärtyy. Festivaali vastustaa käsitystä siitä, että asioihin ei voi vaikuttaa ja nostaa esiin valokuvahankkeita, jotka käsittelevät pienempiä ja isompia muutoksia ja vaihtoehtoisia tapoja ajatella ja elää. Muutokset voivat olla henkilökohtaisia elämäntapavalintoja tai ne voivat tähdätä laajempaan murrokseen yhteiskunnan tai taloudellisen vallan rakenteissa.

Festivaali järjesti tuellamme avoimen hankehaun ja pääsimme tukemaan Airin Bahmanin, Touko Hujasen, Linda Mannerin & Ella Kiviniemen sekä Patrik Rastenbergerin & Sergio Prudantin projekteja. Pyysimme tekijöitä kertomaan projekteistaan.

Lasse Nordlund on asunut omavaraisesti lähes 30 vuotta. Hän on perustamassa puolisonsa Maria Dorffin kanssa omavaraopistoa Valtimolle. Kuva: Touko Hujanen, 2018.

TOUKO HUJANEN projektistaan METSÄPERHE:

Lasse Nordlund (s. 1965) on Suomessa tiettävästi tällä hetkellä ainut ihminen, jolla on pitkäjänteistä kokemusta täysin omavaraisesta elämästä. Nordlund eli Pohjois-Karjalassa metsässä yli 20 vuotta omavaraisesti. Vähimmillään Lasse on käyttänyt rahaa 50 euroa vuodessa. Nyt Lasse ja hänen kumppaninsa Maria Dorff asuvat Valtimolla kahden lapsen kanssa. Pariskunnasta on viime vuosina tullut niin sanotun ”jälkifossiilisen” liikkeen keskeisiä vaikuttajia Suomessa. Lasse ja Maria ovat perustamassa Suomen ensimmäistä ja maailmassakin ainutlaatuista omavaraopistoa, joka aloittaa vuonna 2020.

Heinäkuu 2018 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kuumin kuukausi. Ennätyskesän jälkeen julkaistu IPCC:n ilmastoraportti herätti kansainvälisen yhteisön reagoimaan ilmastonmuutokseen. Energiapolitiikka, ruuan ja hyödykkeiden tuotanto sekä kasvutalouden kritiikki ovat kaikki erittäin akuutteja teemoja ja liittyvät suoraan Nordlundin ja Dorffin elämäntapakokeiluun ja omavaraopiston perustamiseen. Pariskunnan elämäntavan keskiössä on halu valmistaa mahdollisimman monet käyttämistään esineistä itse ja he ovat vahvasti teknologiakriittisiä.

Jälkifossiilinen liike ei keskity pelkästään vallitsevan elämäntavan kritiikkiin vaan pyrkii kokeilemaan ja tarkastelemaan vaihtoehtoisia toimintamalleja ja keräämään tietotaitoa elämästä ilman fossiilisia polttoaineita.

Liis Leedo (vas.) ja Emilia Blomfelt eivät tunteneet toisiaan ennen kuin päätyivät kämppiksiksi Helsingin Etu-Töölöön. Vanhan kerrostalon asunnoista valtaosa on yhteisökäytössä. Tytöt innostuivat maalaamaan eteisen ja keittiön kaikki seinät ja ovet. Kuva: Ella Kiviniemi, 2019.

ELLA KIVINIEMI ja LINDA MANNER projektistaan MEILLÄ/UTOPIA:

Olemme aiemmin kuvanneet yhdessä kuvat ilmastonmuutosta käsittelevään tietokirjaan Hyvän sään aikana – mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaiken (Into Kustannus, 2017). Olimme jo tuolloin kiinnostuneet asumisyhteisöistä ekologisena valintana, mutta aihetta ei ehditty käsitellä kirjassa syvällisesti. Festivaali tarjosi meille mahdollisuuden pohtia yhteisöasumista ympäristönäkökulman lisäksi myös sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden sekä kulttuurin muutoksen kannalta. Yhteisöasuminen on orastavasta suosiostaan huolimatta vielä marginaalista.

Voisiko yhteisöasuminen vähentää yksinäisyyttä, pienentää kulutusta ja opettaa ihmisiä kollektiiviseen vastuunkantoon, huomioimaan toisiaan ja tuntemaan kokemusta ”meistä”? Nämä asiat  ovat kaikki keskeisiä tulevaisuuden suurten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen hidastamisen kannalta. Tiedostamme, että yhdessä toimimiseen liittyy haasteita, jotka ovat tehneet joistakin menneistä yhteisökokeiluista saavuttamattomia utopioita. Valokuvamme ja videomme dokumentoivat nykypäivän asuinyhteisöjen arkea, jossa pohditaan jatkuvasti vastausta siihen, mistä koostuu hyvä elämä. Kuvat kutsuvat visioimaan tulevaisuuden elämänmuotoa, jossa yhdistyisi ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys sekä mahdollisuus uudenlaiseen yhteisöllisyyteen kulttuurissamme.

Ella Kiviniemen ja Linda Mannerin kuvat ovat esillä kulttuurikeskus Stoassa 8.3.-18.4.2019.

Ville Ahon Leidi-koira rakastaa lunta. Aho muutti Solbackan yhteisöön liikkuvan Kotonen-talonsa kanssa Luovasta Kasvusta. Kuva: Linda Manner, 2019.
Lawentucheve tuntee perinteisen yrtteihin perustuvan lääkehoidon.
Kuvassa Maria Huichalao vastaanotollaan Pudahuelissa, Santiagossa.
Kuva: Patrik Rastenberger, 2018.

PATRIK RASTENBERGER & SERGIO PRUDANT projektistaan KÜME MOGÑEN – TERVE MIELI TERVEESSÄ MAASSA?

Lähdimme kehittämään hanketta PVF:n projekti-hakuun. Haku antoi mahdollisuuden kehittää ideaali-projekti; mitä haluaisimme tehdä jos saisimme lähes vapaat kädet. Ajatuksena oli yhdistää Sergion tutkimuksellinen työ ja asiantuntemus dokumentaariseen valokuvaukseen. Päätimme lähteä Chileen tutkimaan Mapuche-kansan käsitystä hyvästä elämästä ja heidän suhdettaan luontoon. Mielestämme aihe on ajankohtainen ja globaali sekä puhuttelisi myös suomalaista ja länsimaista yleisöä.

Lähestyimme aihettamme mielenterveyden kautta. Siitä aihe laajeni alkuperäiskansan ja teollistuneen kulttuurin maailmankuvan eroihin ja luontosuhteeseen. Mapucheilta on viety mahdollisuus elää oman filosofiansa mukaisesti. Koska heillä ei ole luonnonvaraisia metsiä, heidän ideaalinsa terveestä elämästä on mahdoton toteuttaa. Terveydestä ja yhteydestä luontoon on tullut poliittinen kysymys. Mutta voiko aikaa kääntää taaksepäin? Miten voisi vastustaa kehitystä, joka ei välttämättä ole editystä?

Iranin ja Irakin raja-alueella sijaitsevassa vuoristossa erään rakennuksen seinämässä komeilee tummanpunainen persiankielinen iskulause: ”Yhteiskunnan vapauden astetta heijastaa naisten vapauden aste.”  Kuva: Airin Bahmani, 2018.

AIRIN BAHMANI projektistaan YHDENVERTAISIA VUORILLA:

Länsimaissa harvemmin tiedetään Lähi-idässä toimivista poliittisista liikkeistä, jotka työskentelevät äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa vapaamman yhteiskunnan ja sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta. Osa näistä liikkeistä elää arvomaailmansa mukaisesti virallisten valtiollisten järjestelmien ulkopuolella. Uutiskuvasto ja -sisällöt keskittyvät tavallisesti väkivaltaan, humanitaariseen ahdinkoon tai Lähi-idän ihmisiin pelkkinä uhreina. Siksi valitsin aiheekseni yhden tällaisen liikkeen. Halusin näyttää sen suomalaiselle yleisölle.

Iran ei takaa kansalaisilleen yhdenvertaisia oikeuksia, vaan Iranissa on sukupuoleen, etniseen taustaan ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää, räikeää sosioekonomista epätasa-arvoisuutta ja vakavia puutteita poliittisten vapauksien toteutumisessa. Näiden yhteiskunnallisten epäkohtien pakottamina lukuisat Iranin kurdit ovat omistautuneet rakentamaan yhdenvertaisempaa, yhteiskuntaihanteidensa mukaista elämisen muotoa – maanpaossa Iranin ja Irakin välisessä vuoristossa. Projektini tarkastelee myös sitä, kuinka maanpaossa toimiva liike pyrkii vaalimaan omassa toiminnassaan ja olemassaolossaan sellaisia yhteiskunnallisia parannuksia, kuten naisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, joita se ajaa kaikkialle Iraniin.

Poliittisen valokuvan festivaalin näyttelyt ovat avoinna Suomen valokuvataiteen museossa 8.3.–26.5.2019 ja kulttuurikeskus Stoassa 8.3.-18.4.2019. Festivaalinäyttely avautuu myös Pertin Valinta – Sekotavarakauppa ja Galleriaan maaliskuun aikana. Poliittisen valokuvan festivaali on kantaaottavalle valokuvaukselle omistettu monitaiteinen tapahtuma. Festivaali kannustaa valokuvaajia, taiteilijoita, tutkijoita ja yleisöä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Artikkelin aloituskuva: Delnya pakeni 18-vuotiaana silloista aviomiestään vuoristoon ja toimii nyt aktiivisesti naisten oikeuksien parantamiseksi maanpaossa. Kuva: Airin Bahmani, 2018.